7.14 Moon Night

21:00-25:00 / NO CHARGE!
●DJs: Kanata / hal / SENA / Sho Chikuba etc…